|

( ◑‿◑)Maak nu een unieke en professionele CV online!

|

Algemene Voorwaarden

Algemene leverings en betalingsvoorwaarden van QR codings:

Artikel 1 : Definities
1. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die met QR codings een overeenkomst aangaat, waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn.
2.
Onder prestatie wordt in deze voorwaarden verstaan al hetgeen QR codings conform de overeenkomst voor de opdrachtgever zal verrichten.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op offertes en overeenkomsten die door QR codings worden gedaan, respectievelijk zijn gesloten, tenzij door QR codings uitdrukkelijk van deze voorwaarden wordt afgeweken.
2. Indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, zullen bij strijdigheid van bepalingen de voorwaarden van QR codings prevaleren, tenzij QR codings uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met deze van de algemene voorwaarden afwijkende bepalingen.
3. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht.

Artikel 3 : Offertes
1. Alle offertes van QR codings zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. QR codings behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of andere betalingscondities te stellen. Alles conform de specificatie op de uitgebrachte offerte.
3. De uren voor projectmanagement, begeleiding grafische vormgeving en de technische realisatie zijn geschat op basis van kennis en ervaring. QR codings zal uitsluitend de effectieve tijd in rekening brengen.
4. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeldt in de betreffende opgave.

Artikel 4 : Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke bevestiging door QR codings of, indien schriftelijke bevestiging achterwege blijft, nadat QR codings met uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen binnen 5 werkdagen bezwaar maakt.
2. QR codings is te allen tijde gerechtigd van haar opdrachtgever zekerheidstelling te verlangen inzake tijdige en volledige nakoming van enige overeenkomst en zal bij gebreke van het stellen van de gevraagde zekerheid gerechtigd zijn de uitvoering der overeenkomst harerzijds op te schorten, totdat de verlangde zekerheid zal zijn gesteld.
3. Ingeval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op het overeengekomen tijdstip van levering. Eén en ander komt voor rekening en risico van de afnemer. Ingeval een wijziging in de overeengekomen diensten en/of leveringen tot minder werk en tot een vermindering van de overeengekomen prijs komt, behoudt QR codings zich het recht voor om de opdrachtgever de door QR codings reeds gemaakte kosten alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.
4. Meerwerk zal -voor zover mogelijk- zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering daarvan, door QR codings schriftelijk aan de opdrachtgever worden medegedeeld. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de opdrachtgever schriftelijk verzet aantekent voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval binnen 5 dagen na bovenbedoelde kennisgeving door QR codings.
5. Overeenkomsten strekkende tot het periodiek of anderszins regelmatig verrichten van (nagenoeg) dezelfde werkzaamheden worden geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.
De opzegging van werkzaamheden voor onbepaalde tijd geschiedt per aangetekende brief.

Artikel 5 : Levering
1. De opgaven van leveringstermijnen in offertes, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.
2. Bij niet tijdige levering dient QR codings schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering geboden moet worden.
3. Een niet tijdig verrichte prestatie geeft de opdrachtgever niet het recht om enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen of, al dan niet krachtens rechterlijke machtiging, zelf of door derden de uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten.
4. Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag QR codings de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de opdrachtgever de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. In geval van deelleveranties is QR codings gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.
5. De prestatie wordt als voltooid beschouwd:
– Na de mededeling van QR codings dat de levering gereed is en opdrachtgever de zaken heeft goedgekeurd.
– Na verloop van 8 werkdagen na de hiervoor bedoelde mededeling, zonder dat opdrachtgever de zaken heeft gecontroleerd.

Artikel 6: Prijs
1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2. Eventuele installatie-, inbedrijfstelling-, demonstratie- en montagekosten en andere in verband met een levering te maken kosten zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, niet in de prijs inbegrepen.
3. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, belastingen, rechten etc. Ingeval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is QR codings gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 : Betalingstermijn
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als evenbedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist.

2. De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven.

3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd. De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.

5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
1. QR codings behoudt zich het eigendom voor van alle geleverde zaken, totdat al haar vorderingen op opdrachtgever terzake van de door QR codings ingevolge de desbetreffende of een andere overeenkomst aan opdrachtgever geleverde zaken of de ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van tekort schieten zijdens opdrachtgever in de nakoming van enige verplichting uit dien hoofde, tijdig zullen zijn voldaan.
2.
De opdrachtgever mist het recht de door QR codings geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven, totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald.
3.
Ingeval de opdrachtgever enige verplichting voortvloeiende uit de rechtsverhouding met QR codings, in het bijzonder betreffende de betaling, niet nakomt resp. niet volledig nakomt, is QR codings gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van QR codings tot het vorderen van kosten, schade en interesten.
4.
De opdrachtgever is gehouden onverkort het bovenstaande de geleverde goederen zorgvuldig te behandelen. gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

*Door omstandigheden en derden, buiten de controle van QR coderings, kan QR coderings niet garanderen dat de dienst beschikbaar zal zijn of  goed functioneert!